Jakub Drzazga

Jakub Drzazga

Trener Lean Kanban University i Scrum.org oraz konsultant w projektach IT. 

Od wielu lat pomaga organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów:

 • zarządzania procesem wytwarzania software’u,
 • zarządzania produktem,
 • ludzkich potrzeb pracowników,
 • budowania strategii całej firmy.

Gdy wymaga tego sytuacja dołącza do projektu i pomaga wyprowadzić go z krytycznej sytuacji.

Nie akceptuje kosmetycznych zmian i podążania za projektową modą. Jeżeli pomaga wdrażać w organizacji Kanbana albo Scruma to tylko po to, aby wytwarzano lepszy software spełniający oczekiwania i potrzeby użytkowników.

Szkolenia:

PSPO I
PSPO I

Professional Scrum Product Owner

Program: 

 • Scrum czyli empirycznie wytwarzanie produktów
 • Projekt VS Produkt
 • Techniki modelowania wizji i strategii produktu
 • Jak wejść na wyższy poziom kompetencji Product Ownera
 • Mierzenie i zarządzanie wartością biznesową (Value Driven Development)
 • Cel Sprintu
 • Zarządzanie releasami i jakością produktu
 • Zarządzanie ryzykiem i weryfikacja wartości
 • Współpraca z Zespołem Deweloperskim
 • Budżetowanie
 • Techniki zarządzania Product Backlogiem
 • Product Backlog Refinement

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Product Owner odpowiada za to, aby produkt zmierzał we właściwym kierunku, aby Deweloperzy robili rzeczy WŁAŚCIWE. To czyni Product Ownera najważniejszą osobą
w całym Scrum Teamie – jeżeli podejmie niewłaściwe decyzje, to nawet doskonały pod względem technicznym produkt okaże się porażką. Nie spełni potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz interesariuszy. 

Szkolenie, które oferujemy to 2 dni intensywnych warsztatów. Wiedza i umiejętności tu zawarte pomogą Product Ownerowi rozwinąć niezbędne/wymagane kompetencje do tego,
aby skutecznie zarządzać produktem, czyli maksymalizować wartość biznesową.
Pozwolą wyciągnąć maksimum praktycznej wiedzy dot. stosowania Scruma: efektywnie wytwarzać produkt i walidować, czy podjęte decyzje biznesowe oraz techniczne są słuszne.  

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów – pomoże im ono skuteczniej edukować swoich Product Ownerów na drodze do zwinnego wytwarzania produktów.

Professional Scrum with UX

PSU
PSU

Program:

 • Czym jest Scrum czym jest UX?
 • Narzędzia UX
  – Persony VS Proto-Persony
  – UX Canvas
  – “Krzywa Prawdy”
  – Metryki UX
 • Praca UX w Definition of DONE
 • Praca UX w Product Backlogu
 • Praca UX wewnątrz Sprintu
 • Outcomes VS Output
 • Empiryczne badanie założeń i hipotez biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów Użytkownika
 • Prototypowanie
 • Typy MVP

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSU
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Na tym szkoleniu dowiesz się, jak zintegrować nowoczesne praktyki UX ze Scrumem i jak najefektywniej pracować w Zespołach Scrumowych.

Poznasz techniki UX, które idealnie pasują do Scruma i do pracy w zespołach cross-funkcjonalnych.

Ponadto, poznasz praktyczne narzędzia i praktyki, aby jak najlepiej współpracować z klientami oraz skutecznie zbierać od nich feedback i aplikować go w kolejnych wersjach Inkrementu Produktu.

Scaled Professional Scrum

SPS
SPS

Program: 

 • Zasady skalowania Scruma
 • Wprowadzenie do Nexusa
  • Nexus Integration Tea
  • Artefakty
  • Wydarzenia
 • Pułapki skalowania
 • Alernatywy do skalowania
 • Praktyki wspierające Nexusa
 • Sposoby na:
  • redukcję ZŁOŻONOŚCI
  • redukcję ZALEŻNOŚCI
  • skuteczną INTEGRACJĘ

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Nexus to narzędzie do skalowania Scruma, to framework, który pozwala zwiększać liczbę zespołów pracujących nad jednym produktem. Powoduje redukcję zależności między współpracującymi zespołami i problemów związanych z integracją Inkrementu Produktu.

Warsztat jest prowadzony w oparciu o całościowe studium przypadku, w którym uczestnicy szkolenia pracują wspólnie nad zeskalowaniem Scruma i rozwiązywaniem licznych problemów z tym związanych. Dokładnie zapoznają się z artefaktami oraz zdarzeniami w ramach tego frameworka. Największy nacisk zostanie postawiony na nową rolę, którą oferuje Nexus: Nexus Integration Team. Uczestnicy zostaną również zapoznani z 50 powiązanymi praktykami dotyczącymi skalowania.

Warsztat uczy jak uruchomić, ustrukturyzować, obsadzić i zarządzać dużym projektem Agile przy użyciu Scruma. W trakcie warsztatów studenci poznają infrastrukturę, narzędzia i praktyki potrzebne do skutecznego skalowania Scruma, aby zmaksymalizować wartość produktu.

Professional Agile Leadership – Essentials

PAL-E
PAL-E

Program:

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  Model Integralności Wilbera
  Agile Leader – Model dojrzałości
  Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach
  Obecna Wartość
  Niewykorzystana Wartość
  Czas do Wprowadzenia na Rynek
  Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PAL-E
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Stawanie się organizacją zwinną to głęboka transformacja, która wymaga od kadry wyższego i średniego szczebla oraz członków zespołów zwinnych zmian sposobu organizowania pracy, zarządzania nią i mierzenia jej wyników.

Liderzy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu organizacji w osiąganiu sukcesów, jednak ich rola w zwinnej organizacji może być zupełnie inna niż ta, do której są przyzwyczajeni.

Menedżerowie i liderzy wprowadzą zmiany kulturowe i behawioralne, które są konieczne dla organizacji, aby czerpać korzyści ze zwinnego podejścia do dostarczania produktów.

PAL-E uczy, jak najlepiej wspierać, prowadzić i rozwijać swoje zespoły, aby zwiększyć ich możliwości zwinne.

Szkolenie Professional Scrum Product Owner – Advanced

PSPO-A

Program: 

 • Wizjoner:
  o Kreowanie wizji i strategii produktu
  o   Tworzenie Agile Product Roadmap
  o   Określanie Celów Projektu
 • Eksperymentator
  o   Analiza rynku
  o   Testowanie hipotez: Evidence Based Management
  o   Skalowanie produktu
 • Reprezentant Klienta
  o   Techniki dotarcia do potrzeb klientów oraz użytkowników
  o   Budowanie wartościowych inkrementów
 • Influencer
  o   Sposoby definiowania interesariuszy
  o   Zarządzanie interesarisuzami
  o   Sposoby mówienia „NIE”
 • Współpracownik 
  o   Governance 
  o   Budżetowanie
  o   Tworzenie Kontraktów
 • Decydent
  o   Frameworki walidacji decyzji
  o   Delegation Poker
  o   skupienie na tworzeniu maksymalnego wpływu przez podejmowanie jasnych decyzji i wyborów

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Praca Product Ownera jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. To od decyzji Product Ownera zależy, czy produkt odniesie spektakularny sukces biznesowy, czy okaże się porażką.

Szkolenie PSPO – Advance to dwa dni intensywnych warsztatów, którego celem jest rozwój kompetencji Product Ownerów w najważniejszych obszarach ich pracy. Dodatkowo wyposaży ich w NARZĘDZIA pozwalające skutecznie wykonywać ich obowiązki. 

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów i Agile Coachów, którzy chcą skutecznie edukować swoich Product Ownerów.

Szkolenie: Professional Scrum Master I

Professional Scrum Master
Professional Scrum Master
Program: 
 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Wiele osób zapomina, że celem prowadzenia projektów jest działający software. Taki który użytkownikowi da ogromną wartość. Scrum jest czymś co ma nam w tym pomóc. Istnieje jednak pułapka, że nie znając dobrze zwinnych narzędzi możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jakie idee stoją za podejściem zwinnym oraz dlaczego warto stosować Scruma. Duży nacisk zostanie położony na omówienie najczęstszych błędów oraz temu jak im zapobiec.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił określić wszystkie elementy Scruma oraz wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim projekcie.Szkolenie: Professional Scrum Master II

Professional Scrum Master II
Professional Scrum Master II

Program:

Uczestnik po szkoleniu rozwinie kompetencje z zakresu:

 • Facylitacji (np. będzie wiedział jak zastosować 5 liberating structures),
 • Coachingu/Mentoringu,
 • Wprowadzania zmian w organizacji ,
 • Usuwania przeszkód (impediments),
 • Rozwoju umiejętności pozostałych członków Scrum Teamu i całej organizacji,
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • Współpracy z managementem
 • Tworzenia z zespołem Definition of Done zapewniające wysoki poziom empiryzmu.
 • Duży nacisk zostanie położony na przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master II.

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

O ile PSM I kładzie główny nacisk na mechanikę Scruma o tyle PSM II to rozwój praktycznych umiejętności Scrum Mastera. Celem pracy w Scrumie jest działający software spełniający potrzeby interesariuszy, użytkowników i organizacji. Skuteczny Scrum Master potrafi pracować na różnych poziomach organizacji, aby to zapewnić. Szkolenie PSM II uczy jak wprowadzać globalne optymalizacje wychodzące daleko poza Zespół Developerski.

Szkolenie to świetny sposób, aby przygotować się do egzaminu na PSM II.
W ramach szkolenia każdy z uczestników:

 • dostaje darmowy voucher na egzamin PSM II
 • może do egzaminu podejść dwa razy (jeżeli pierwsze podejście będzie nie później niż 14 dni od szkolenia).
 • dostaje 40% zniżki na PSM III,
 • posiadacze PMP otrzymają 14 PDU.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadającą wiedzę z zakresu Scruma, chcący rozwinąć swoje kompetencje scrum masterskie:Szkolenie: Professional Scrum with Kanban

Professional Scrum With Kanban
Professional Scrum With Kanban
Program: 
 • Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych:
  • Wizualizacja przepływu pracy
  • Ograniczenie pracy w toku
  • Aktywne zarządzanie przepływem
  • Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
 • Definiowanie Przepływu Wartości
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Zarówno zespoły zaczynające pracę ze Scrumem, jak i te praktykujące je od miesięcy lub lat mogą bezpiecznie skupić się na poprawie przepływy bez strachu czy ryzyka “rozmontowywania” Scruma.

Dzięki zastosowaniu praktyk Kanbanu wartość będzie dostarczana szybciej i będzie jej więcej w jednostce czasu. Kanban pozwala na uporządkowanie i zwizualizowanie prac w projekcie. Narzędzia statystycznego prognozowania zwiększą przewidywalność prac w sposób dotychczas nieosiągalny.Szkolenie: Team Kanban Practitioner

Team Kanban Practitioner
Team Kanban Practitioner

W większości przypadków Kanban niestety kojarzony jest z tablicą z kolorowymi karteczkami oraz z pracą bez planowania. Jednak Metoda Kanban to o wiele więcej! To ogromne źródło idei i narzędzi pozwalających zarządzać praktycznie każdym serwisem – od kilkuosobowego zespołu, aż po wielotysięczne organizacje.

Najważniejsze jednak jest to, że Metoda Kanban pozwala na bardzo szybkie usprawnienia każdego systemu, prowadzące do tego, aby dostarczać:

 • szybciej,
 • więcej,
 • bardziej przewidywalnie.

Daje również narzędzia do tego, aby zarządzać wartością biznesową w sposób optymalny.

Program:

 • Zrozumienie kluczowych idei stojących za Metodą Kanban
 • Zarządzanie zmianą na sposób kanbanowy – 3 Zasady Wprowadzania Zmiany
 • 6 Praktyk Metody Kanban
 • Usprawnienia przepływu oraz Limity Pracy w Toku
 • Kadencje Kanbana wpływające na zwiększenie skupienia i samoorganizację zepołu

Certyfikat:

 • Tytuł: Team Kanban Practitioner

Forma:

 • Jednodniowe warsztaty


Szkolenie: Kanban Management Professional I

Program: 
 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie Kanban Management Professional I pozwala zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co staje się napędem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Metoda Kanban pozwala na zarządzanie wszelką pracą intelektualną oraz kreatywną która z natury jest nieuchwytna i nienamacalna.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)Szkolenie: Kanban Management Professional II

Program: 
 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).