Leksykon
Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) jest organizowany na koniec Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i o ile zajdzie taka potrzeba, dostosowania Rejestru Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu, Zespół wraz z interesariuszami analizują to co zostało ukończone w Sprincie. Następnie uczestnicy rozważają, co mogłoby zostać wykonane w następnej kolejności, aby zoptymalizować wartość. Przegląd Sprintu ma charakter nieformalny i ma na celu pobudzenie współpracy i uzyskanie informacji zwrotnej (ang. feedback).


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Dla miesięcznego Sprintu, Przegląd trwa 4 godziny, dla krótszego mniej. Rolą Scrum Mastera jest zapewnienie, że spotkanie się odbywa i jego uczestnicy rozumieją jego cel. Scrum Master uczy wszystkie zebrane osoby jak zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych.

Podczas Przeglądu Sprintu obecni są Zespół Scrumowy oraz kluczowi interesariusze zaproszeni przez Właściciela Produktu.

Przegląd Sprintu obejmuje następujące elementy:

  • Wyjaśnienie przez Właściciela Produktu, które elementy Backlogu Produktu zostały „Ukończone”, a które nie.
  • Omówienie przez Zespół Deweloperski, co poszło dobrze w trakcie Sprintu, jakie napotkano problemy oraz jak te problemy rozwiązano.
  • Prezentacja przez Zespół Deweloperski  „Ukończonej” pracy wraz z odpowiedziami na pytania dotyczące Przyrostu.
  • Omówienie Rejestr Produktu przez Właściciela Produktu w jego bieżącej postaci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przewidywany jest prawdopodobny termin zakończenia prac, przy wzięciu pod uwagę dotychczasowo wykonanej pracy.
  • Wspólne omówienie kolejnych kroków. W ten sposób Przegląd Sprintu dostarcza wartościowego wkładu w następujące po nim Planowanie Sprintu.
  • Przegląd tego, jak rynek lub potencjalne zastosowanie produktu mogły się zmienić i co w tej sytuacji jest najbardziej wartościową rzeczą do zrobienia.
  • Rewizja czasu realizacji, budżetu, potencjalnych możliwości i uwarunkowań rynkowych dla kolejnego przewidywanego wydania produktu.

Efektem tego spotkania jest zaktualizowany Rejestr Produktu ze wskazaniem elementów do prawdopodobnej realizacji w kolejnym Sprincie. Rejestr Produktu jest tak przeorganizowywany, aby wykorzystać nadarzające się okazje.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz