Blog
Cel Sprintu

Cel Sprintu

Cel Sprintu jest jedynym celem do zrealizowania w Sprincie. Choć stanowi on zobowiązanie dla Developerów, mają oni swobodę wyboru tego, co dokładnie jest do zrobienia, aby go osiągnąć. Cel Sprintu zapewnia także spójność i skupienie. Stanowi on zachętę dla Zespółu Scrumowego do wspólnej pracy, a nie do podejmowania samodzielnych przedsięwzięć.

Zespół Scrumowy tworzy Cel Sprintu podczas Planowania Sprintu. Staje się on częścią Rejestru Sprintu. Praca Developerów w Sprincie  ma służyć jego realizacji.

Jeżeli okaże się, że praca którą należy wykonać nie pokrywa się z ich przewidywaniami, niezbędna jest współpraca z Właścicielem Produktu, aby wynegocjować zakres Rejestru Sprintu, ale przy założeniu, że Cel Sprintu nie zostanie zmieniony.

Cele Sprintu powinny być konkretne i mierzalne. I chociaż zakres pracy wybrany do Rejestru Sprintu stanowi jedynie prognozę, Deweloperzy angażują się w osiągnięcie Celu Sprintu.

4 kroki do tworzenia celów sprintu

Cel Sprintu zazwyczaj definiowany w pierwszej części Planowania Sprintu poprzez następujące kroki:

 • Product Owner przedstawia zespołowi porządane elementy backlogu.
 • Zespół omawia i stara się zrozumieć pracę do wykonania w tym Sprincie.
 • Deweloperzy wspólnie tworzą oszacowania i dookreślają zakres elementów, które trzeba wykonać.
 • Cały Zespół Scrumowy kreuje Cel Sprintu dla tego Sprintu.

Jak wybrać cel sprintu?

Aby określić, jaki powinien być Cel Sprintu, Roman Pichler zadaje trzy pytania do rozważenia:

 • Dlaczego realizujemy Sprint? Dlaczego warto pobiec sprintem? Co należy osiągnąć?
 • Jak osiągamy jego cel? Jaki artefakt, technika walidacji i grupa testowa są używane?
 • Skąd wiemy, że cel został osiągnięty? Na przykład co najmniej trzech z pięciu użytkowników pomyślnie przeprowadza test użyteczności w mniej niż minutę.

Kilka przykładów Celów Sprintu

Cele Sprintu powinny być konkretne i mierzalne. Postaraj nie dopuścić, aby cele stały się niejasne. Przykłady:

 • Przygotuj funkcję “Delta” do wydania (niniejszym Celem Sprintu jest dostarczanie funkcji).
 • Sprawdzenie, czy architektura umożliwia pożądaną wydajność (niniejszy Cel Sprintu odnosi się do ryzyka).
 • Sprawdzenie, czy użytkownicy chcą się zarejestrować przed użyciem produktu (niniejszym Celem Sprintu jest testowanie założenia).

Szablon Celu Sprintu:

Zaproponowany przez Romana Pichlera szablon celu sprintu składa się z trzech głównych części:

 • Rzeczywisty cel,
 • Metoda zastosowana do osiągnięcia celu,
 • Wskaźniki określające, czy cel został osiągnięty.

Korzyści

Cele sprintu mają kilka zalet:

 • Pomaga skupić się Zespołowi Scrumowemu.
 • Napędza współpracę w Zespole Scrumowym.
 • Pomaga w ustalaniu priorytetów podczas Sprintu.
 • Przekazuje informacje zwrotne od interesariuszy.

Po utworzeniu celu sprintu sprawdź:

Czy Cel Sprintu w zwięzły sposób definiuje istotne „dlaczego”? Dopracuj Cel Sprintu, dyskutując z zespołem i interesariuszami, aby upewnić się, że wszyscy są gotowi podążać w tym samym kierunku.

Czy w Rejestrze Produktu (lub w innym miejscu) znajdują się elementy, nad którymi można pracować, a które pasują do Celu Sprintu? Co pozwoli zmierzyć, że Cel Sprintu został osiągnięty.

Czy każdy ma wgląd w Cel Sprintu? Sprawdź, czy Cel Sprintu jest widoczny w narzędziu do zarządzania przepływem zadań? Umieścić Celu Sprintu na tablicy. Zrób wszystko, aby przekazać wiadomość, gdzie będziemy po zakończeniu sprintu.

Podsumowanie:

Cel Sprintu opisuje rezultat, nad którym Zespół Deweloperski pracuje w ramach Sprintu. Rezultat to wartość lub korzyść z perspektywy klienta, np. możliwość płacenia online zamiast czekania w domu, aby zapłacić gotówką za usługę dostawy.

Cele Sprintu to jedna z najlepszych rzeczy, jaką można pokazać interesariuszom podczas Przeglądu Sprintu. Zbyt często widzimy, że Przeglądy Sprintu stanowią raport Zespołu Deweloperskiego dla Interesariuszy na temat wszystkiego, co zrobili w wydaniu. To nie zaspakaja idei Przeglądu Sprintu! Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy nasza praca zapewnia wartość dla klientów, powinniśmy poświęcić swój czas na demonstrowanie Celu Sprintu i wysłuchanie opinii klientów.

Cele Sprintu wykorzystywane prawidłowo, pomagają zespołowi stale przyjmować perspektywę klienta. A także oceniać, jaką wartość chcą dostarczyć klientom w porównaniu z zakresem funkcjonalnym, tj. Wyniki vs. produkty. W wielu przypadkach skutkuje to również znacznie wyższą wewnętrzną motywacją zespołu, ponieważ wie on, dlaczego wykonuje pracę.

Dodaj komentarz