5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Blocker clustering

Blocker clustering (grupowanie blokad): to rodzaj analiza ryzyka wykorzystująca dane historyczne na temat zablokowanych zadań oraz sposób na ich pogrupowanie, […]

Bottleneck

Bottleneck, Wąskie gardło: proces w strumieniu wartości, który blokuje wszystkie pozostałe, często najdłuższy proces.

Burn-down Chart

Burn-down Chart, Wykres spalania: wykres przedstawiający ewolucję pozostałej pracy w stosunku do czasu. Wykresy spalania są opcjonalną częścią Scruma, stosuje się […]

Cadence

Cadence (kadencja): to mechanizm zbierania informacji zwrotnej pomiędzy zespołami świadczącymi różne rodzaje usług. Pojęcie “kadencji” może odnosić się również do […]

Cel Sprintu

Cel Sprintu (ang. Sprint Goal): krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby […]

Classes of service

Classes of service (klasa usług: w każdej organizacji możemy wyróżnić kilka typów zadań. Biorąc pod uwagę ich charakterystykę (umowę z […]

Codzienny Scrum

Codzienny Scrum: codzienne zdarzenie ograniczone czasowo o długości 15 minut lub mniej, na którym zespół realizujący planuje kolejny dzień pracy podczas […]

Commitment point

Commitment point (punkt zobowiązania): to miejsce w którym podejmowane jest zobowiązanie zespołu na podjęcie pracy nad wybranym zadaniem. Spoglądając na […]

Control chart

Control chart (karta kontrola): to zazwyczaj wykres przebiegu wraz z liniami granicznymi procesu. Linie kontrolne wyznaczają swojego rodzaju akceptowalne granice. […]

Cost of Delay

Cost of Delay (Koszt Opóźnienia): wskaźnik spadku wartości produktu w czasie wynikający z jego niedostarczenia we wcześniej ustalonym terminie. Wartość […]

Cycle Time

Cycle Time, Czas Cyklu (C/T): czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.