Blog
<strong>Czym jest framework EBM i jak go zastosować w pracy Product Ownera?</strong>

Czym jest framework EBM i jak go zastosować w pracy Product Ownera?

EBM (Evidence-Based Management) to framework, który pomaga organizacjom mierzyć, zarządzać i zwiększać wartość, którą dostarczają swoim klientom i interesariuszom poprzez swoje produkty. EBM skupia się na poprawie wyników, zmniejszaniu ryzyka i optymalizacji inwestycji. EBM został opracowany i jest utrzymywany przez Kena Schwabera, współtwórcę Scruma, i Scrum.org.

EBM opiera się na podejściu empirycznym, które polega na częstej inspekcji i adaptowaniu działań na podstawie rzeczywistych danych i dowodów. EBM pomaga organizacjom podejmować lepsze decyzje biznesowe, zwiększać efektywność i jakość produktów oraz tworzyć kulturę ciągłego doskonalenia.

EBM jest szczególnie przydatny dla Product Ownerów, którzy są odpowiedzialni za maksymalizowanie wartości produktu i zarządzanie backlogiem produktu. EBM pomaga Product Ownerom określać cele produktu, ustalać priorytety, monitorować postępy, oceniać wyniki i dostosowywać strategię produktu do zmieniających się potrzeb klientów i rynku.

Jak działa EBM?

EBM opiera się na czterech kluczowych obszarach wartości (KVA – Key Value Areas), które są wskaźnikami tego, jak dobrze organizacja dostarcza wartość swoim klientom i interesariuszom. Są to:

  • Bieżąca wartość (CV – Current Value) – mierzy wartość dostarczaną klientowi lub użytkownikowi dziś
  • Nierealizowana wartość (UV – Unrealized Value) – mierzy wartość, która mogłaby być zrealizowana przez spełnienie wszystkich potencjalnych potrzeb klienta lub użytkownika
  • Zdolność do innowacji (A2I – Ability to Innovate) – mierzy zdolność do dostarczenia nowej wartości, która może lepiej zaspokoić potrzebę klienta lub użytkownika
  • Czas dostarczenia wartości (T2M – Time to Market) – mierzy zdolność do szybkiego dostarczenia nowej wartości, usługi lub produktu

Każdy z tych obszarów ma swój cel i zestaw miar, które pozwalają ocenić stan obecny i kierunek zmiany. Miary te mogą być różne w zależności od rodzaju produktu, rynku, klienta i organizacji. Przykładami miar mogą być:

  • Bieżąca wartość: przychód, marża, udział w rynku, lojalność klienta, satysfakcja użytkownika itp.
  • Nierealizowana wartość: wielkość rynku, popyt na produkt, konkurencyjność produktu, opinie klientów itp.
  • Zdolność do innowacji: liczba nowych funkcjonalności, jakość kodu, wskaźnik błędów, prędkość dostawy itp.
  • Czas dostarczenia wartości: cykl życia produktu, czas realizacji zamówienia, czas wdrożenia produktu itp.

EBM wymaga regularnego zbierania danych i dowodów na temat tych miar oraz ich analizy i interpretacji. Na podstawie tych informacji można podejmować decyzje o tym, co robić dalej: kontynuować obecną strategię produktu, wprowadzić zmiany lub eksperymenty lub zrezygnować z produktu.

EBM nie narzuca konkretnego sposobu tworzenia i realizacji celów produktu, ale daje ramy i narzędzia do ich ustalania i monitorowania. EBM może być stosowany w połączeniu z innymi metodami i frameworkami, takimi jak Scrum, OKR, Lean Startup czy Design Thinking.

Jak zastosować EBM w pracy Product Ownera?

Product Owner jest osobą, która reprezentuje interesy klientów i interesariuszy oraz odpowiada za maksymalizowanie wartości produktu. Product Owner zarządza backlogiem produktu, czyli uporządkowaną listą wszystkiego, co może być potrzebne w produkcie. Product Owner współpracuje z zespołem Scrumowym, który realizuje elementy backlogu produktu w formie przyrostów produktu.

EBM może pomóc Product Ownerowi w lepszym wykonywaniu jego roli i obowiązków.

Kilka sposobów, w jaki Product Owner może wykorzystać EBM w swojej pracy:

Określanie celów produktu.

Product Owner może użyć EBM, aby zdefiniować cele produktu, które są zgodne z celami organizacji i potrzebami klientów. Product Owner może użyć mapy strategii, aby określić cel nadrzędny oraz cele pośrednie dla różnych obszarów wartości. Product Owner może również użyć mapy wartości, aby zidentyfikować wartość dla klienta oraz wskaźniki jej pomiaru. Na podstawie tych informacji Product Owner może stworzyć wizję produktu oraz roadmapę produktu, która pokazuje kierunek i priorytety rozwoju produktu.

Ustalanie priorytetów backlogu produktu.

Product Owner może użyć EBM, aby ustalać priorytety elementów backlogu produktu, które mają największy wpływ na wartość produktu. Product Owner może użyć mapy obszarów skuteczności, aby określić obszary, w których chce osiągnąć poprawę oraz metryki jej oceny. Na podstawie tych informacji Product Owner może porównywać i oceniać różne elementy backlogu produktu pod kątem ich wartości dla klienta i organizacji. Product Owner może również użyć technik takich jak MoSCoW, Kano czy ICE, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów.

Monitorowanie postępów i wyników.

Product Owner może użyć EBM, aby monitorować postępy i wyniki realizacji celów produktu. Product Owner może używać narzędzi takich jak tablice Kanban, burndown charts czy dashboardy metryk, aby wizualizować stan realizacji kluczowych wyników i identyfikować problemy lub ryzyka. Product Owner może również używać narzędzi takich jak ankiety, wywiady czy testy A/B, aby zbierać dane i dowody na temat satysfakcji i zachowań użytkowników.

Ocenianie i dostosowywanie strategii produktu.

Product Owner może użyć EBM, aby oceniać i dostosowywać strategię produktu na podstawie danych i dowodów. Product Owner może przeprowadzać regularne przeglądy produktu, na których prezentuje przyrosty produktu oraz analizuje wyniki kluczowych miar wartości. Product Owner może również przeprowadzać eksperymenty lub prototypy, aby sprawdzić założenia lub hipotezy dotyczące wartości produktu. Na podstawie tych informacji Product Owner może podejmować decyzje o tym, co robić dalej: kontynuować obecną strategię produktu, wprowadzić zmiany lub eksperymenty lub zrezygnować z produktu.

Podsumowanie

EBM to framework, który pomaga organizacjom mierzyć, zarządzać i zwiększać wartość, którą dostarczają swoim klientom i interesariuszom poprzez swoje produkty. EBM opiera się na czterech kluczowych obszarach wartości: bieżącej wartości, nierealizowanej wartości, zdolności do innowacji i czasie dostarczenia wartości.

Źródła:

Evidence-Based Management™ (EBM), www.scrum.org, 2023

Evidence-Based Management Guide, www.scrum.org, 2023

Firlit M., Evidence-Based Management – czym jest? Część 1, magdalenafirlit.com, 2020

Dodaj komentarz