Blog
Filary Scruma

Filary Scruma

Fundamentem Scruma jest podejście empiryczne oraz koncepcja lean. Istotą empiryzmu jest wiedza wynikająca z doświadczenia, a decyzje podejmowane są na podstawie rezultatów obserwacji. Koncepcja lean polega na ograniczaniu strat. Koncentruje się ona na tym, co najważniejsze.

Scrum wykorzystuje iteracyjne, przyrostowe podejście w celu zwiększania przewidywalności oraz kontrolowania ryzyka. Scrum polega na pracy zespołów osób wspólnie posiadających wszystkie umiejętności oraz wiedzę specjalistyczną potrzebną do wykonania pracy. Dzielą się oni tymi umiejętnościami, oraz nabywają je w miarę potrzeb.

W Scrumie mają miejsce cztery formalne wydarzenia umożliwiające inspekcję i adaptację w ramach obejmującego je wszystkie wydarzenia, jakim jest Sprint. Wydarzenia te są konstruktywne i produktywne, ponieważ tworzą filary empiryzmu w Scrumie, czyli transparentność, inspekcję i adaptację.

Transparentność  

Kształtujący się proces oraz praca muszą być widoczne zarówno dla osób które ją wykonują, jak też dla tych, na rzecz których praca ta jest wykonywana. W Scrumie ważne decyzje podejmowane są na podstawie zaobserwowanego stanu jego trzech artefaktów. Niedostateczna transparencja artefaktów może prowadzić do decyzji, których wynikiem jest zwiększone ryzyko bądź zmniejszona wartość.  

Transparentność umożliwia inspekcję. Inspekcja bez transparentności prowadzić może do strat i błędów.

Oznacza to prezentowanie faktów takimi, jakie są. Wszystkie zaangażowane osoby — klient, dyrektor generalny, indywidualni współpracownicy — dbają o transparentność w swoich codziennych kontaktach z innymi. Wszyscy mają do siebie nawzajem zaufanie oraz odwagę, aby być na bieżąco zarówno z dobrymi, jak i złymi wiadomościami. Wszyscy dążą do wspólnego celu organizacyjnego i współpracują przy jego realizacji. Nikt nie ma ukrytego planu.

W praktyce transparentność oznacza:

  • Wspólny cel dla zespołu: uzgodniona definicja wykonania dla każdego elementu sprintu i projektu.
  • Wspólny język dla zespołu z jasno zrozumiałym żargonem i frazeologią.
  • Swoboda i łatwość przepływu informacji między członkami zespołu. Funkcje i narzędzia Scrum, takie jak wizja i misja produktu, rejestr produktu, rejestr sprintu itp., zawierają wszystkie niezbędne informacje, dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
  • Regularne spotkania dla wszystkich członków zespołu: spotkania planowania sprintów, codzienne spotkania scrumowe, przeglądy sprintów, retrospektywy sprintów…

Inspekcja

Artefakty Scruma oraz postępy w dążeniu do ustalonych celów muszą podlegać rzetelnej i częstej inspekcji. Umożliwi to wykrycie potencjalnie niepożądanych odstępstw lub problemów.

Aby to umożliwić, Scrum zapewnia stały rytm w postaci pięciu wydarzeń. Inspekcja umożliwia adaptację. Inspekcja bez adaptacji jest bezcelowa. Celem wydarzeń w Scrumie jest wywoływanie zmian.

Inspekcja w tym kontekście nie jest inspekcją przeprowadzaną przez inspektora lub audytora, ale inspekcją wykonywaną przez wszystkich członków Zespołu Scrumowego. Inspekcję można prowadzić pod kątem produktu, procesów, aspektów ludzkich, praktyk i ciągłego doskonalenia. Na przykład zespół w sposób otwarty i przejrzysty pokazuje klientowi produkt na końcu każdego Sprintu. Dzięki temu zbiera cenne informacje zwrotne. Jeśli klient zmieni wymagania podczas inspekcji, zespół nie narzeka, ale stara się dostosować. Traktuje taką sytuację jako okazję do współpracy z klientem w celu wyjaśnienia wymagań i przetestowania nowej hipotezy.

Kontrola jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje transparentność.

Sprawdzamy:

  • produkt,
  • zaangażowanych ludzi,
  • proces,
  • narzędzia,
  • artefakty.

Adaptacja

Jeżeli jakikolwiek aspekt procesu wykracza poza dopuszczalne limity, albo jeśli zbudowany przyrost produktu jest niemożliwy do zaakceptowania, stosowany proces lub wytwarzane materiały należy odpowiednio skorygować. Zmian tychtrzeba dokonać jak najszybciej, aby zminimalizować dalsze odstępstwa.

Adaptacja staje się trudniejsza, kiedy osoby w nią zaangażowane nie mają odpowiednich uprawnień lub zdolności samozarządzania. Oczekuje się, że Zespół Scrumowy wprowadzi zmiany natychmiast po uzyskaniu jakiejkolwiek nowej informacji w wyniku inspekcji.

Adaptacja w tym kontekście polega na ciągłym doskonaleniu, umiejętności wprowadzania zmian w oparciu o wyniki inspekcji. Wszyscy w organizacji muszą regularnie zadawać to pytanie: Czy jesteśmy w lepszej sytuacji niż wczoraj? W przypadku organizacji nastawionych na zysk, wartość jest przedstawiana jako zysk. Adaptacja powinna ostatecznie spowodować powrót do jednej z przyczyn wprowadzenia podejścia zwinnego — na przykład: szybszego czasu wprowadzania produktu na rynek, większego zwrotu z inwestycji dzięki dostarczaniu wartości, obniżenia całkowitego kosztu posiadania dzięki lepszej jakości oprogramowania oraz większej satysfakcji klientów i pracowników.

Adaptacja jest również filarem, który najbardziej odróżnia Scrum od tradycyjnego kaskadowego stylu tworzenia oprogramowania (w którym wszystko jest zaplanowane sztywno z góry, a zmiany są trudne i nieliczne).

Dlaczego należy podążać za trzema filarami?

Scrum oferuje wiele narzędzi, technik i artefaktów, z których wszystkie są bardzo praktyczne i mają różnorodne zastosowania. Scrum jest niezwykle skutecznym i wydajnym frameworkiem dla cyfrowego rozwoju produktu, ponieważ opiera się na trzech filarach: transparentności, inspekcji i adaptacji. Te zasady definiują kulturę Scrum, a podążanie za nimi doprowadzi Cię do mistrzostwa w tym zakresie.

Podsumowanie

Scrum działa nie dlatego, że ma trzy odpowiedzialnościi, pięć zdarzeń i trzy artefakty, ale dlatego, że przestrzegane są podstawowe zasady Agile, polegające na iteracyjnym, opartym na wartościach przyrostowego procesie dostarczania, podczas którego często zbierne są opinie klientów oraz akceptowane zmiany. Skutkuje to szybszym czasem wprowadzania produktów na rynek, lepszą przewidywalnością dostaw, zwiększoną reaktywnością klientów, możliwością zmiany kierunku poprzez zarządzanie zmieniającymi się priorytetami, lepszą jakością oprogramowania i lepszym zarządzaniem ryzykiem.

Scrum jest z natury elastyczny, ale istnieją pewne „sztywne zasady”, a wspomniane powyżej regularne spotkania są jednym z nich. Pomiędzy planowaniem i przeglądami sprintów, codziennymi spotkaniami scrumowymi i retrospektywami sprintów, zespół scrumowy ma wiele możliwości dostosowania rozwoju produktu.

Pamiętaj, Scrum (i Agile) to proces eksperymentowania i ciągłego doskonalenia: budujemy iterację, testujemy ją, uczymy się z tych testów, a to mówi nam, jak udoskonalić nasze podejście. Można powiedzieć: “Scrum to adaptacja”.

Dodaj komentarz