Blog
Jakie role są niezbędne do skutecznego zbudowania systemu OKR?

Jakie role są niezbędne do skutecznego zbudowania systemu OKR?

OKR (Objectives and Key Results) to popularna strategia zarządzania, która definiuje cele i śledzi wyniki. Pomaga stworzyć spójność i zaangażowanie wokół mierzalnych celów. Została wprowadzona i spopularyzowana w latach 70-tych XX wieku w firmie Intel. Od tego czasu rozprzestrzeniła się ona wśród firm technologicznych. Jest ona sposóbem na pomaganie pracownikom zrozumieć i angażować się w misję przedsiębiorstwa.

OKR są szczególnie przydatne w Agile Development, metodologii, która podkreśla znaczenie współpracy, elastyczności i ciągłego doskonalenia. Zespoły Agile mogą używać OKR do ustalania jasnych celów i kluczowych wyników dla każdego sprintu lub iteracji.

Aby skutecznie zbudować system OKR w organizacji Agile, potrzebne są następujące role:

Lider OKR

Lider OKR to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie procesu OKR w organizacji. Jego zadania to:

 • Współpracować z kierownictwem i zespołami w celu ustalenia strategicznych celów organizacyjnych i ich rozłożenia na cele zespołowe i indywidualne.
 • Zapewnić, że cele są SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), ambitne, ale realistyczne, i że są zgodne z wartościami i misją organizacji.
 • Monitorować postęp i wyniki OKR na wszystkich poziomach organizacji i zapewniać regularną informację zwrotną i wsparcie dla zespołów i pracowników.
 • Organizować spotkania OKR, takie jak planowanie, przeglądanie i ocenianie OKR, oraz zachęcać do uczestnictwa i komunikacji między zespołami.
 • Rozwiązywać problemy i konflikty związane z OKR i zapewniać ciągłą poprawę procesu OKR.

Facilitator OKR

Facilitator OKR to osoba odpowiedzialna za ułatwianie spotkań OKR w organizacji. Jego zadania to:

 • Przygotowywać agendę, materiały i narzędzia do spotkań OKR, takie jak tablice Kanban, arkusze kalkulacyjne lub oprogramowanie do zarządzania OKR.
 • Prowadzić spotkania OKR w sposób efektywny i angażujący, dbając o równowagę między dyskusją a decyzją.
 • Pomagać zespołom i pracownikom w formułowaniu celów i kluczowych wyników, zadając pytania otwarte, słuchając aktywnie i podsumowując główne punkty.
 • Sprawdzać poprawność i spójność celów i kluczowych wyników na różnych poziomach organizacji i zapewniać ich przejrzystość i widoczność dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Umożliwiać wymianę informacji zwrotnej i pomysłów między zespołami i pracownikami oraz zachęcać do współpracy i wspólnego uczenia się.

Coach OKR

Coach OKR to osoba odpowiedzialna za wspieranie zespołów i pracowników w realizacji ich celów OKR. Jego zadania to:

 • Pomagać zespołom i pracownikom w określaniu ich mocnych stron, słabości, możliwości i zagrożeń oraz w opracowywaniu planów działania na podstawie ich celów OKR.
 • Motywować zespoły i pracowników do podejmowania inicjatywy, eksperymentowania i uczenia się na błędach, a także do świętowania sukcesów i doceniania wysiłku.
 • Udzielać zespołom i pracownikom konstruktywnej i regularnej informacji zwrotnej na temat ich postępów i wyników OKR, wykorzystując techniki coachingu, takie jak zadawanie pytań, słuchanie refleksyjne i feedback sandwich.
 • Pomagać zespołom i pracownikom w rozwiązywaniu problemów i przeciwności, które mogą napotkać w drodze do osiągnięcia ich celów OKR, oferując im wsparcie emocjonalne, praktyczne i strategiczne.
 • Pomagać zespołom i pracownikom w ocenie i doskonaleniu swoich umiejętności i kompetencji związanych z OKR, takich jak zarządzanie czasem, priorytetyzacja, komunikacja, współpraca i kreatywność.

Podsumowanie

OKR to potężne narzędzie do zarządzania celami w organizacji Agile, które pomaga stworzyć spójność i zaangażowanie wokół mierzalnych celów. Aby skutecznie zbudować system OKR w organizacji Agile, potrzebne są następujące role: lider OKR, facilitator OKR i coach OKR. Każda z tych ról ma swoje specyficzne zadania i odpowiedzialności, które przyczyniają się do sukcesu OKR.

Źródła:

The Role of OKR Management Systems in Agile Development Methodologies, 10xwinners.com, 2023
Objectives and Key Results (OKR) – The Complete Guide, mooncamp.com, 2023
How OKR and Agile Work Together, quantive.com, 2023

Tags :

Dodaj komentarz