Blog
Przegląd (Review)

Przegląd (Review)

W zwinnych podejściach do pracy Review odgrywa kluczową rolę w cyklu życia produktu. Jest to regularne spotkanie, podczas którego zespół prezentuje ukończoną pracę interesariuszom, zbiera od nich cenne informacje zwrotne i wspólnie dostosowuje plan dalszych działań.

Dlaczego jest ono tak ważne?

 • Weryfikacja i walidacja: Review pozwala upewnić się, że tworzony produkt spełnia oczekiwania interesariuszy. Prezentacja ukończonych funkcjonalności i zebranie opinii pomagają zweryfikować, czy produkt jest zgodny z założeniami i odpowiada rzeczywistym potrzebom użytkowników.
 • Wczesne wykrywanie błędów: Im wcześniej błędy zostaną wykryte, tym łatwiej i taniej je naprawić. Regularne Review umożliwia identyfikację błędów na wczesnym etapie projektu, co pozwala uniknąć kosztownych komplikacji w późniejszym etapie.
 • Adaptacja i dostosowanie: Zebrane podczas Review informacje zwrotne stanowią podstawę do dostosowania planu projektu. Zespół może na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby i priorytety, co zapewnia większą elastyczność i efektywność.
 • Wzmocnienie współpracy: Review buduje silne relacje między zespołem a interesariuszami. Regularna komunikacja i wspólne rozwiązywanie problemów sprzyjają transparentności, zaufaniu i zaangażowaniu wszystkich stron.

Brak obecności lub niska aktywność interesariuszy podczas Review może negatywnie wpłynąć na projekt:

 • Utrudniona weryfikacja i walidacja: Bez udziału kluczowych interesariuszy zespół nie ma możliwości zweryfikowania, czy produkt odpowiada ich oczekiwaniom. Brak informacji zwrotnej może prowadzić do tworzenia funkcjonalności, które nie będą używane lub nie spełnią rzeczywistych potrzeb.
 • Opóźnienia i błędy: Nieaktywność interesariuszy może utrudnić identyfikację błędów i problemów na wczesnym etapie projektu. Brak zgody co do priorytetów i funkcjonalności może prowadzić do opóźnień i dodatkowych kosztów.
 • Zniechęcenie zespołu: Brak zaangażowania ze strony interesariuszy może zniechęcać zespół i obniżać jego motywację. Zespół może tracić poczucie celu i kierunku, co negatywnie wpływa na efektywność pracy.

Jak przeprowadzić Review?

 • Zaplanuj i zakomunikuj: Określ jasny cel spotkania, czas trwania i listę uczestników. Wyślij zaproszenia z wyprzedzeniem i udostępnij niezbędne materiały.
 • Przygotuj prezentację: Pokaż ukończone funkcjonalności w sposób klarowny i zrozumiały. Skup się na wartościach dostarczonych dla użytkowników i biznesu.
 • Zachęcaj do aktywności: Zadawaj pytania, prowokuj dyskusję i stwórz atmosferę sprzyjającą wymianie opinii. Upewnij się, że wszyscy interesariusze mają możliwość wypowiedzenia się.
 • Skup się na konkretnych rezultatach: Podsumuj zebrane informacje zwrotne i sformułuj konkretne zadania do wykonania. Ustal priorytety.
 • Dokumentuj ustalenia: Sporządź protokół z Review, zawierający najważniejsze informacje zwrotne, zadania i ustalenia.

Skuteczne Review to nie tylko prezentacja, ale przede wszystkim dialog i wspólna praca. Zaangażowanie interesariuszy, otwarta komunikacja i skupienie na wartościach biznesowych to kluczowe czynniki sukcesu.

 •  Wykorzystaj wizualizacje, aby ułatwić zrozumienie prezentowanych treści.
 •  Zorganizuj demonstrację produktu, aby interesariusze mogli zobaczyć go w akcji.
 •  Zaangażuj użytkowników końcowych w proces Review, aby uzyskać ich bezpośrednią opinię.
 •  Stosuj techniki ułatwiające dyskusję, takie jak burza mózgów czy mapy myśli.

Dodaj komentarz