Blog
Kształcenie ustawiczne (cz. I)

Kształcenie ustawiczne (cz. I)

Życie we współczesnym społeczeństwie pełnym szybkich zmian wymaga stałego aktualizowania wiedzy i informacji. Dynamiczne tempo, przemiany w systemach kształcenia, zmiany na rynku pracy, a także zróżnicowane modele życia i style pracy. Mają one bezpośredni wpływ na konieczność stałego przystosowywania się do zmian zachodzących w środowisku.

Definicje

Kształcenie ustawiczne jest jedną z najważniejszych strategii rozwoju współczesnej gospodarki. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu.

Polska definicja kształcenia ustawicznego odnosi się do nauki w wieku dojrzałym i skoncentrowana jest na kwestiach związanych z podnoszeniem kompetencji. Zgodnie z polskim ustawodawstwem pojęcie „kształcenie ustawiczne” obejmuje edukację w szkołach dla dorosłych oraz zdobywanie nowych umiejętności, a także podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne poszukujące pracy, aktualnie pracujące . Dotyczy to także pracodawców.

Kształcenie ustawiczne może mieć charakter nieformalny: w postaci wykładów, kursów czy szkoleń organizowanych przez firmy komercyjne. Może także występować w formie zinstytucjonalizowanej (np. studia podyplomowe).

Zgodnie z definicją unijną: „lifelong learning” oznacza naukę, rozwój indywidualny i społeczny oraz ciągłe poszerzanie wiedzy ogólnej w okresie całego życia. Trwa ono od etapu przedszkolnego do emerytury włącznie.

Kształcenie ustawiczne jest jednym z priorytetów wspólnoty europejskiej, która dąży do stworzenia silnej  gospodarki, opartej na wiedzy. Z tego względu unia aktywnie wspiera i dofinansowuje tę formę edukacji przy pomocy funduszy unijnych – przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego osoby dorosłe nie podejmują dalszego kształcenia, doskonalenia zawodowego?

– brak czasu i natłok obowiązków,

– niedostatek środków finansowych,

– niewystarczająca informacja o możliwych formach kształcenia ustawicznego.

Dlaczego warto dbać o swój rozwój?

Osoby, które mają problem z dopasowaniem się do aktualnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności  oraz dostępu do informacji, są zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

W gospodarce opartej na wiedzy, w której edukacja szkolna nie jest już wystarczająca, najbardziej liczy się otwartość i aktywność. Ważna jest też zdolność człowieka do efektywnego korzystania z wiedzy i informacji w obliczu ciągłych zmian.

Najchętniej poszukiwani kandydaci na rynku pracy to ci, którzy posiadają wiedzę merytoryczną i biegłą znajomość języków obcych. Posiadać powinni ponadto umiejętności miękkie. Należą do nich: wysokie umiejętności komunikacyjne, samodzielność, umiejętność organizacji pracy czy umiejętność współpracy w zespole.

Aktualne wymogi rynku

Sukces odnoszą ci pracownicy, którzy nastawieni są na stałe podnoszenie kwalifikacji. Wykazują się oni inicjatywą, determinacją w dążeniu do celu, aktywnością i kreatywnością. Gdy priorytetowo traktują swój własny rozwój zawodowy, inwestują w swoją przyszłość, niezależnie od wieku. Poradzą sobie oni w sytuacji ogromnej konkurencyjności na dzisiejszym rynku pracy.

Niektóre grupy zawodowe mają wręcz ustawowy obowiązek kształcenia ustawicznego – można do nich zaliczyć np. lekarzy, prawników, nauczycieli, biegłych rewidentów itd.

Dla wielu grup zawodowych konieczność doskonalenia wiedzy jest priorytetowa. Technologia zmienia się tak szybko, że narzędzia, metody pracy szybko się dezaktualizują. Technologia IT jest tego najlepszym przykładem.

Dlaczego warto się dokształcać?

Zdobywanie wiedzy, nowych kompetencji, doskonalenie i rozwijanie swoich umiejętności to ważny element naszej drogi zawodowej. Jest to ważne szczególnie na początku kariery. Ale również po kilku, kilkunastu, a nawet po kilkudziesięciu latach pracy i doświadczenia nie traci na znaczeniu.

Dzięki pracy nad własnym rozwojem poszerzamy horyzonty zawodowe. A ponadto mamy znacznie większe możliwości awansu, większych zarobków. Natomiast w przypadku utraty pracy mamy większe szanse na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Wielu ludzi ma ukończone studia wyższe. Wielu posiada dyplomy renomowanych uczelni. Jednak dyplom magistra czy tytuł licencjata to nie wszystko. Wiedza zdobyta w czasie studiów zazwyczaj jest bardzo teoretyczna. Zdobyciu konkretnych umiejętności potrzebnych do pracy służą wszelkie szkolenia a także praca własna z podręcznikiem.

Im więcej się uczymy, tym więcej połączeń nerwowych powstaje w naszym mózgu. A to z kolei sprawia, że rosną nasze umiejętności myślenia, kojarzenia faktów, analizowania, porównywania, wyciągania wniosków. Dzięki temu stajemy się bardziej kreatywni i szybciej podejmujemy decyzje. Poprawiamy swą pamięć i sprawność intelektualną. Mamy szansę zachować sprawny umysł do późnej starości.

Nagroda – Certyfikat – Odznaka

Szkolenie często wieńczy otrzymanie certyfikatu – namacalny dowód efektu naszego wysiłku, poświęcenia czasu na zdobycie wiedzy. Jeszcze większy prestiż dają dyplomy i odznaki, uzyskane po zdaniu uznawanych w branży egzaminów zawodowych.

Dodaj komentarz