NPV

NPV, Net Present Value  (wartość bieżąca netto): jest wartością netto przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z dostarczonego projektu, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka.

Related Entries